Hanuman Chalisa Malayalam

ഹനുമാന് ചാലീസാ

ദോഹാ
ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ‖
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ‖

ധ്യാനമ്
ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് |
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ-(അ)നിലാത്മജമ് ‖
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് |
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ‖

ചൌപാഈ
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ‖ 1 ‖

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ‖ 2 ‖

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ‖3 ‖

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ‖ 4 ‖

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ‖ 5‖

ശംകര സുവന കേസരീ നംദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ‖ 6 ‖

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ‖ 7 ‖

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ‖ 8‖

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജലാവാ ‖ 9 ‖

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ‖ 10 ‖

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ‖ 11 ‖

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരത സമ ഭായീ ‖ 12 ‖

സഹസ്ര വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ‖ 13 ‖

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ‖ 14 ‖

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ‖ 15 ‖

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ‖ 16 ‖

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ‖ 17 ‖

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ‖ 18 ‖

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ‖ 19 ‖

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ‖ 20 ‖

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ‖ 21 ‖

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ‖ 22 ‖

ആപന തേജ സമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ‖ 23 ‖

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ‖ 24 ‖

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ‖ 25 ‖

സംകട സേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ‖ 26 ‖

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ‖ 27 ‖

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ‖ 28 ‖

ചാരോ യുഗ പ്രതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പ്രസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ‖ 29 ‖

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ‖ 30 ‖

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ‖ 31 ‖

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സദാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ‖ 32 ‖

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ‖ 33 ‖

അംത കാല രഘുപതി പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ‖ 34 ‖

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ‖ 35 ‖

സംകട ക(ഹ)ടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ‖ 36 ‖

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ കീ നായീ ‖ 37 ‖

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ‖ 38 ‖

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ‖ 39 ‖

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ‖ 40 ‖

ദോഹാ
പവന തനയ സംകട ഹരണ – മംഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ‖
സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ | പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ | ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ |

Leave a Comment